Devices

DEVICE PICK UP

 

All students will begin virtual instruction on Wednesday, April 1, 2020Gerald Adams Elementary will begin Chromebook distribution for students who do not have access to a device will begin on Thursday in front of the school.  A parent must be present to pick up and sign for a chromebook at that time.  Device pick up will continue on the following days:

 

 

Thursday March 26th: 11-2

Friday March 27th: 9-12 AND 1-3

Monday March 30th: 10-12

Tuesday March 31st: 1-3

Wednesday April 1st: 9-12

 

 

Todos los estudiantes comenzarán la instrucción virtual el miércoles 1 de abril de 2020. Gerald Adams Elementary  comenzará la distribución de Chromebook para los estudiantes que no tengan acceso a un dispositivo comenzará el jueves frente a la escuela.  Un padre debe estar presente para recoger y firmar un chromebook en ese momento.  La recogida del dispositivo continuará los siguientes días:

 

 

Thursday March 26th: 11-2

Friday March 27th: 9-12 AND 1-3

Monday March 30th: 10-12

Tuesday March 31st: 1-3

Wednesday April 1st: 9-12

 

 

Tout elèv yo ap kòmanse ansèyman vityèl nan Mèkredi 1ye avril 2020. Gerald Adams Elementary  ap kòmanse distribisyon Chromebook pou elèv ki pa gen aksè a yon aparèy ki pral kòmanse nan Jedi devan lekòl la. Yon paran dwe prezan pou ranmase ak siyen pou yon chromebook nan moman sa a. Aparèy ranmase ap kontinye sou jou sa yo:

 

 

Thursday March 26th: 11-2

Friday March 27th: 9-12 AND 1-3

Monday March 30th: 10-12

Tuesday March 31st: 1-3

Wednesday April 1st: 9-12